top of page

Allmänna Villkor

1 Introduktion

1.1 CO2Food tillhandahålls av DVJ Insights.

1.2 Genom att acceptera dessa villkor ingår du ett avtal med DVJ Insights, Södra Brunnsvägen 70, S-253 60 Ramlösa.

1.3 Villkoren gäller för alla tjänster som tillhandahålls av den onlinebaserade tjänsten CO2Food.

2 Användarkonto

2.1 Användning av CO2Food kräver endast att ett användarkonto skapas med en giltig e-post och lösenord eller via ett Facebook-konto.

2.2 Användning av CO2Food är möjlig när dessa villkor har accepterats.

2.3 Viss funktionalitet i CO2Food kräver ytterligare information, t.ex. uppgifter om familjetyp, boendeform osv.

2.4 I samband med skapandet av ett användarkonto skickas en bekräftelse till den angivna e-postadressen.

2.5 DVJ Insights har rätt att utan samtycke stänga ett CO2Food-användarkonto utan förvarning. Användaren kan avsluta sitt konto utan förvarning genom att begära det på mail@Co2food.dk.

2.6 Vid misstanke om missbruk kan DVJ Insights blockera användarkontot.

2.7 DVJ Insights är inte ersättningsskyldigt i händelse av att DVJ Insights stänger användarkontot.

2.8 DVJ Insights kan skicka e-post till användaren på den registrerade e-postadressen så länge användaren inte aktivt har avregistrerat sig från dessa, se dock punkt 5 om marknadsföring.

3 Tjänster

3.1 CO2Food erbjuder en rad tjänster som alla rör användarens konsumtion/CO2 utsläpp. De olika tjänsterna ger enskilt eller tillsammans en överblick över användarens vanor/konsumtion och möjligheter till förändring. DVJ Insights tillhandahåller dessa tjänster till användaren med deras för tillfället befintliga innehåll. DVJ Insights kan ändra innehållet eller funktionaliteten hos dessa tjänster utan förvarning till användarna.

4 Betalning

4.1 CO2Food består av en rad tjänster. Vissa tjänster är gratis, andra kräver betalning för användning. Det kommer tydligt fram för användaren om en del av tjänsten som kräver betalning används.

4.2 Applikationen innehåller dels en modul för identifiering av användaren, dels möjlighet till onlinebetalning. För att använda betaltjänster måste användaridentifiering vara ifylld, samt att användaren måste använda ett giltigt betalkort. Vid betalning med vissa kort tillkommer en transaktionsavgift. Transaktionsavgiften visas alltid i betalningsfönstret.

4.3 Det är DVJ Insights ansvar att säkerställa att de betaltjänster är tillgängliga innan betalning genomförs.

5 Marknadsföring

5.1 Om användaren vid skapandet av sitt användarkonto har gett sitt samtycke till det, kan DVJ Insights elektroniskt kontakta användaren för marknadsföring av CO2Foods tjänster, inklusive nya eller förbättrade tjänster. Sådana tillvägagångssätt kan ske via e-post, SMS, MMS eller liknande, med användning av de användaruppgifter som användaren har tillhandahållit.

5.2 Användaren kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till marknadsföring genom att kontakta mail@Co2food.dk.

6 Användarens särskilda åtaganden

6.1 Användaren garanterar att de uppgifter som användaren tillhandahåller är korrekta och att tillhandahållandet av uppgifter till DVJ Insights inte strider mot gällande lagstiftning eller tredjepartsrättigheter.

6.2 Användaren är ansvarig för att hemlighålla uppgifter som ger tillgång till CO2Food. Användaren har dock rätt att på eget ansvar dela med sig av uppgifter som ger tillgång till CO2Food, om det sker i syfte att ge en tredje part tillgång till användarens data i CO2Food. Vid missbruk eller misstanke om missbruk av kontot ska DVJ Insights omedelbart underrättas. DVJ Insights är inte ansvarigt för konsekvenser av eventuellt missbruk av användarens uppgifter i fall där användaren själv har gett en tredje part tillgång till användarens data.

6.3 Användaren garanterar att användaren vid användning av CO2Food inte tillför oanständigt och straffbart innehåll samt virus, program och programvara som kan skada DVJ Insights, CO2Food, eller andra användares mjukvara och hårdvara.

6.4 Användaren garanterar att han eller hon kommer att använda CO2Food i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor.

6.5 Varje handling i strid med ovanstående anses vara ett väsentligt avtalsbrott mellan DVJ Insights och användaren, och DVJ Insights förbehåller sig rätten att stänga användarens konto.

7 Stängning/Radering av användarkonto

7.1 Användaren kan när som helst stänga sitt användarkonto genom att kontakta DVJ Insights på mail@Co2food.dk. Alla data som rör användaren kommer därefter att raderas permanent från användarkontot och kan inte återskapas. För mer information om radering av användarkonton hänvisar vi till vår integritetspolicy.

8 Ansvarsfriskrivning

8.1 CO2Food är enbart en tjänst för att stödja insikt i och optimering av konsumtion/CO2 utsläpp. All användning av tjänster, inklusive användning av CO2Foods optimeringsförslag, sker därför på användarens eget ansvar. DVJ Insights garanterar inte att användaren uppnår ett visst resultat genom användning av tjänsten.

8.2 DVJ Insights kan under inga omständigheter hållas ekonomiskt ansvarig för användning, eller brist på användning, av de optimeringsförslag som anges i CO2Food.

8.3 DVJ Insights kan inte hållas ansvarig för skador som följer av driftstopp, nedbrott, stängning eller planerat underhåll av CO2Food. Detta gäller oavsett om stängning eller planerat underhåll sker efter förvarning till användarna. Tjänster tillhandahålls således "som de är" och med sitt innehåll vid varje given tidpunkt.

9 Insamling och vidarebefordran av data

9.1 DVJ Insights samlar in och behandlar personuppgifter om användarna. Du kan läsa mer om vår användning av personuppgifter i vår integritetspolicy.

9.2 Insamling och lagring av data följer gällande lagstiftning.

10 Upphovsrätt

10.1 DVJ Insights innehar upphovsrätten till alla CO2Foods tjänster. Vid skapande av ett användarkonto erhåller användaren endast en rätt att använda CO2Foods tjänster, medan alla rättigheter till tjänsterna som sådana tillhör DVJ Insights.

11 Ändringar av villkor

11.1 DVJ Insights förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. I den mån ändringar påverkar användarnas rättigheter kommer DVJ Insights att säkerställa att användarna har tillgång till att acceptera de ändrade villkoren. Om användaren inte önskar acceptera sådana ändrade villkor kommer tillgången till DVJ Insights tjänster att avbrytas.

11.2 Den senaste versionen av villkoren är tillgänglig via CO2Food-appen och/eller webbplatsen.

12 Övriga bestämmelser

12.1 Eventuell tvist mellan DVJ Insights och en användare avgörs enligt dansk lag vid de danska domstolarna i enlighet med verkställighetsreglerna i rättegångsbalken.

bottom of page