top of page

Integritetspolicy

1. Introduktion

CO2Food tillhandahålls av DVJ Insights.

DVJ Insights behandlar uppgifter om dig när du använder vår tjänst, och därför får du nedanstående information.

 

2. Databehandlingsansvarig

DVJ Insights, Södra Brunnsvägen 70, S-253 60 Ramlösa, är personuppgiftsansvarig. Det innebär att detta företag är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Relevant personal hos DVJ Insights har tillgång till personuppgifter om dig på användarnivå, om det är nödvändigt för att utveckla, förbättra eller korrigera våra tjänster, eller om det är nödvändigt för att svara på användarförfrågningar från dig.

 

3. Kategorier av personuppgifter och syften med insamling

Vi behandlar följande kategorier av uppgifter om dig:

  • personuppgifter som användarnamn, lösenord, namn, adress, telefonnummer och e-postadress samlas in för att identifiera och kontakta dig i samband med leveransen av CO2Foods tjänst,

  • uppgifter som används för att skapa en översikt över och jämföra din konsumtion/din ekonomi och tjänster relaterade till detta, och som du själv har gett oss tillgång till. Detta inkluderar data om din personliga profil (boendeform, familjetyp, inkomstintervall, region, utbildningsnivå, anställningstyp, födelseår och kön),

  • information om ditt ekonomiska konsumtion i form av kvittoinformation, som du ger tillgång till hos tredje part, och konsumtionsdata (inklusive kvitton), som du själv lägger till på ditt konto.

Vi samlar också in data om användningen av CO2Food, bland annat via cookies och loggning av metadata (enhet, geografisk plats etc.). Dessa data används för att analysera användningen av våra tjänster.

Insamlingen sker i syfte att tillhandahålla vår tjänst till dig. Dessutom sker insamlingen i syfte att bearbeta och vidarebefordra till tredje part i anonymiserad eller aggregerad form, där du aldrig kan identifieras, enligt punkt 6 nedan.

4. Grund för insamling och behandling av personuppgifter

Genom att acceptera våra affärsvillkor ger du oss ditt samtycke till att dina uppgifter samlas in och behandlas av DVJ Insights. Grunden för vår insamling och behandling av dina personuppgifter är således att du har gett ditt samtycke till insamlingen och behandlingen.

Vår insamling och behandling av personuppgifter om dig följer alltid gällande lagstiftning.

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter tills du drar tillbaka ditt samtycke.

5. Dina rättigheter

Som registrerad person har du ett antal rättigheter.

Du har, med några få undantag fastställda i lagstiftningen, rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, och du har rätt att få en kopia av dessa. Detta kan göras genom att kontakta mail@co2food.dk.

Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, att begära rättelse eller radering av de personuppgifter som du anser är inkorrekta, föråldrade etc., och du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Som registrerad har du dessutom rätt till dataportabilitet, om specifika villkor i dataskyddslagstiftningen är uppfyllda. Rätten till dataportabilitet innebär att du har rätt att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format ta emot de personuppgifter om dig själv som vi behandlar. Om det är tekniskt möjligt har du också rätt att få dina personuppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som baserades på samtycke före dess återkallande. Vid en återkallelse kommer behandlingen av dina personuppgifter att upphöra, och dina personuppgifter kommer att raderas, såvida det till exempel på grund av dokumentationsändamål finns saklig grund för fortsatt lagring. I den utsträckning dina personuppgifter ingår i aggregerade data i icke-personidentifierbar form, kommer vi att fortsätta användningen av de berörda personuppgifterna i denna icke-personidentifierbara form även efter återkallandet av ditt samtycke.

Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till integritetsskyddsmyndigheten genom att skicka e-post till imy@imy.se.

6. Överföring och vidarebefordran av personuppgifter

Personuppgifter om dig som namn, adress, telefonnummer och e-postadress lämnas inte ut till tredje part.

Övrig information om dig används i CO2Food och kan vidarebefordras till tredje part i anonymiserad eller aggregerad form, där du som användare aldrig kan identifieras.

Vi förbehåller oss rätten att alltid använda eller vidarebefordra personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning, genomföra utredningar i samband med klagomål, svara på dina förfrågningar eller i utredningssyfte. Dina personuppgifter kan också i relevant omfattning överföras till våra externa rådgivare, som är underkastade tystnadsplikt.

Vi överför dina personuppgifter till databehandlare i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive i nödvändig omfattning efter att ha ingått databehandlaravtal med våra databehandlare för att säkerställa att personuppgifter endast behandlas för de angivna syftena och under lämpliga säkerhetsåtgärder.

7. Kontaktinformation

Om du vill kontakta oss angående lagringen och behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill att dina personuppgifter ska raderas, kan du göra det på mail@co2food.dk.

bottom of page