top of page

Regler og vilkår

1 Indledning

1.1 CO2Food leveres af DVJ Insights.

1.2 Ved at acceptere disse vilkår indgår du en aftale med DVJ Insights, Ny Carlsberg Vej 80, 1760 København

1.3 Vilkårene gælder for alle services leveret af online tjenesten CO2Food.

2 Brugerkonto

2.1 Brug af CO2Food forudsætter alene oprettelse af brugerkonto med gyldig e-mail og adgangskode eller via facebookkonto.

2.2 Brug af CO2Food er mulig når disse vilkår er accepteret.

2.3 Noget funktionalitet i CO2Food kræver yderligere oplysninger, f.eks. oplysning om familietype, boligform mv.

2.4 I forbindelse med oprettelsen af brugerkonto sendes en bekræftelse til den oplyste e-mailadresse.

2.5 DVJ Insights er berettiget til uden samtykke at lukke enhver CO2Food brugerkonto uden varsel. Brugeren kan bringe sin konto til ophør uden varsel ved at anmode herom på mail@co2food.dk.

2.6 Ved mistanke om misbrug kan DVJ Insights spærre brugerkontoen.

2.7 DVJ Insights er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af, at DVJ Insights lukker brugerkontoen.

2.8 DVJ Insights kan sende e-mails til brugeren på den registrerede e-mailadresse, så længe brugeren ikke aktivt har afmeldt disse, jf. dog pkt. 5 om markedsføring.

3 Ydelser

3.1 CO2Food udbyder en række services, der alle vedrører brugerens forbrug/CO2. De forskellige services giver alene eller sammen overblik over brugerens vaner/forbrug og muligheder for ændring heraf. DVJ Insights stiller disse services til rådighed for brugeren med deres til enhver tid værende indhold. DVJ Insights kan ændre indholdet eller funktionaliteten af disse services uden forudgående varsel til brugerne.

4 Betaling

4.1 CO2Food består af en række services. Nogle services er gratis, andre forudsætter betaling for anvendelse. Det vil ved brugen af DVJ Insights services fremgå klart for brugeren, hvis brugeren anvender en del af servicen, der forudsætter betaling.

4.2 Applikationen indeholder dels et modul til identifikation af brugeren, dels mulighed for online betaling. For at anvende betalingspålagte services, skal brugeridentifikation være udfyldt, ligesom brugeren skal anvende et gyldigt betalingskort. Ved betaling med visse kort pålægges transaktionsgebyr. Transaktionsgebyret fremgår altid af betalingsvinduet.

4.3 Det er DVJ Insights ansvar at sikre, at de betalingspålagte services er tilgængelige inden betaling gennemføres.

5 Markedsfæring

5.1 Hvis brugeren ved oprettelse af sin brugerkonto har givet samtykke til det, kan DVJ Insights rette elektronisk henvendelse til brugeren med henblik på markedsføring af CO2Foods services, herunder nye eller forbedrede services. Sådanne henvendelser kan rettes via e-mail, sms, mms eller lignende under anvendelse af de brugeroplysninger, som brugeren har oplyst.

5.2 Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til markedsfæring ved henvendelse til mail@co2food.dk.

6 Brugerens særlige forpligtelser

6.1 Brugeren indestår for, at de af brugeren opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til DVJ Insights ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

6.2 Brugeren er ansvarlig for at hemmeligholde oplysninger, som giver adgang til CO2Food. Brugeren er dog berettiget til på eget ansvar at videregive oplysninger, som giver adgang til CO2Food, hvis det sker med henblik på at give tredjemand adgang til brugerens data i CO2Food. Ved misbrug eller mistanke om misbrug af konto skal DVJ Insights underrettes øjeblikkeligt. DVJ Insights hæfter ikke for konsekvenser af eventuelt misbrug af brugerens oplysninger i tilfælde af, at brugeren selv har givet tredjemand adgang til brugerens data.

6.3 Brugeren indestår for, at brugeren ved benyttelsen af CO2Food ikke tilfører usædeligt og strafbart indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre DVJ Insights, CO2Food samt andre brugeres software og hardware skade.

6.4 Brugeren indestår for, at han eller hun vil bruge CO2Food i overensstemmelse med de i disse vilkår beskrevne retningslinjer.

6.5 Enhver handling i strid med ovenstående anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem DVJ Insights og brugeren, og DVJ Insights forbeholder sig retten til at lukke brugerens konto.

7 Lukning/Sletning af brugerkonto

7.1 Brugeren kan til enhver tid lukke sin brugerkonto ved at kontakte DVJ Insights på mail@co2food.dk. Alle de data, der vedrører brugeren, vil herefter blive slettet permanent på brugerkontoen og kan ikke genskabes. For nærmere information on sletning af brugerkonti henviser vi til vores privatlivspolitik.

8 Ansvarsfraskrivelse

8.1 CO2Food er alene en service til støtte for indsigt i og optimering af forbrug/CO2. Enhver brug af services, herunder brug af CO2Foods optimeringsforslag, foregår derfor på brugernes eget ansvar. DVJ Insights indestår ikke for, at brugeren opnår et bestemt resultat ved brugen af servicen.

8.2 DVJ Insights kan under ingen omstændigheder drages økonomisk til ansvar for benyttelse, eller manglende benyttelse, af de i CO2Food angivne optimeringsforslag.

8.3 DVJ Insights kan ikke drages til ansvar for skader som følge af driftsfejl, nedbrud, lukning eller planlagt vedligehold af CO2Food. Det gælder uanset, om lukning eller planlagt vedligehold sker efter forudgående varsling af brugerne. Services stilles således til rådighed "as is" og med det til enhver tid værende indhold.

9 Opsamling og videregivelse af data

9.1 DVJ Insights opsamler og behandler personoplysninger om brugerne. Du kan læse mere om vores brug af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

9.2 Indsamling og opbevaring af data følger den til enhver tid gældende lovgivning.

10 Ophavsret

10.1 DVJ Insights har ophavsretten til alt CO2Foods services. Ved oprettelse af en brugerkonto opnår brugeren alene en ret til at benytte CO2Food's services, mens alle rettigheder til services som sådan tilhører DVJ Insights.

11 Ændringer af vilkår

11.1 DVJ Insights forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår. I det omfang ændringer påvirker brugernes rettigheder, vil DVJ Insights sikre, at brugerne får adgang til at acceptere de ændrede vilkår. Såfremt brugeren ikke ønsker at acceptere sådanne ændrede vilkår, vil adgangen til DVJ Insights services bliver afbrudt.

11.2 Den seneste version af vilkårene er tilgængelig via CO2Food appen og/eller hjemmesiden.

12 Øvrige bestemmelser

12.1 Enhver tvist mellem DVJ Insights og en bruger afgøres efter dansk ret ved de danske domstole i overensstemmelse med værnetingsreglerne i retsplejeloven.

bottom of page